ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Αvαστάσιoς Πoλίτης (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Νατάσα Κόβα (Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος)

Παρασκευή Πολίτη (Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)

Φραγκίσκος Δουκέρης (Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος)

Χαράλαμπος Χατζηδάκις (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Stephan Herron (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)